Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
În Monitorul Oficial al României nr. 257/09.05.2013 a fost publicată Legea nr. 149 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative.

În Monitorul Oficial al României nr. 255/08.05.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice.

În Monitorul Oficial al României nr. 254/08.05.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale.

În Monitorul Oficial al României nr. 253/07.05.2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1 din 20 aprilie 2013 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România.

În Monitorul Oficial al României nr. 252/07.05.2013 a fost publicat Ordinul nr. 504 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS.

În Monitorul Oficial al României nr. 249/30.04.2013 a fost publicată Legea nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

În Monitorul Oficial al României nr. 248/30.04.2013 a fost publicată Legea nr. 140/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

În Monitorul Oficial al României nr. 245/29.04.2013 au fost publicate:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- Decizia nr. 6 din 15 aprilie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - asupra recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009.

În Monitorul Oficial al României nr. 244/29.04.2013 au fost publicate:

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 521/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar;

- Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2013 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 241/26.04.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 520 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi functionare a acesteia.

În Monitorul Oficial al României nr. 240/25.04.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget nr. 541 din 24 aprilie 2013 pentru completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011.

În Monitorul Oficial al României nr. 237/24.04.2013 a fost publicată  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

În Monitorul Oficial al României nr. 236/24.04.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 235/24.04.2013 a fost publicat Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1534/2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară.

În Monitorul Oficial al României nr. 232/23.04.2013 au fost publicate:

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 511 din 16 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 512 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.

În Monitorul Oficial al României nr. 230/22.04.2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În Monitorul Oficial al României nr. 229/22.04.2013 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013.

În Monitorul Oficial al României nr. 223/18.04.2013 au fost publicate:

- O.G. nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;

- Ordinul nr. 11 din 11 aprilie 2013 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012.

În Monitorul Oficial al României nr. 216/16.04.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru anul 2013.

În Monitorul Oficial al României nr. 213/15.04.2013 a fost publicată Legea nr. 98/2013 privind aprobarea O.G. nr.47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În Monitorul Oficial al României nr. 211/15.04.2013 a fost publicată Legea nr. 100/2013 privind aprobarea O.G. nr.16/2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 209/12.04.2013 au fost publicate:

- Decizia nr. 46 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.263 alin.(2) pct. 1 - 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Decizia nr. 51 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art.249 alin.(3) si art.250 alin.(1) pct.1 din acelasi act normativ;

- Decizia nr. 55 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale art.249 alin.(3) din acelasi act normativ.

În Monitorul Oficial al României nr. 204/10.04.2013 au fost publicate:

- Decizia nr. 47 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală;

- Decizia nr. 56 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală;

- Ordinul nr. 435 din 3 aprilie 2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a
aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În Monitorul Oficial al României nr. 203/10.04.2013 au fost publicate: 

- Ordinul nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

- Ordinul nr. 426 din 2 aprilie 2013 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".

În Monitorul Oficial al României nr. 198/08.04.2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011.

În Monitorul Oficial al României nr. 194/05.04.2013 au fost publicate: 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 430/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale.

În Monitorul Oficial al României nr. 191/04.04.2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă. 

În Monitorul Oficial al României nr. 190/04.04.2013 au fost publicate:

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009;

- Ordinul ministrului justiţiei nr. 765/C din 22 februarie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

În Monitorul Oficial al României nr. 188/03.04.2013 a fost publicate:

- Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013 asupra recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992;

- Hotărârea nr. 5 din 28 martie 2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008.

În Monitorul Oficial al României nr. 187/03.04.2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

În Monitorul Oficial al României nr. 185/03.04.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi
fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

În Monitorul Oficial al României nr. 184/02.04.2013 a fost publicată Decizia Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 7/2013 privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În Monitorul Oficial al României nr. 182/02.04.2013 a fost publicată Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

În Monitorul Oficial al României nr. 176/01.04.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.15/2010. 

În Monitorul Oficial al României nr. 171/29.03.2013 a fost publicată Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

În Monitorul Oficial al României nr. 166/28.03.2013 a fost rectificată anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în M.Of. partea I, nr. 130/12.03.2013, astfel: - în formularul 010, la pct.E, "date privind vectorul fiscal", după rândul 3.2 "Scoatere din evidenţă" se va citi "4.Accize".

În Monitorul Oficial al României nr. 165/27.03.2013 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 50/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

În Monitorul Oficial al României nr. 163/26.03.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 353/2013 privind desemnarea biroului central de legatură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene.

În Monitorul Oficial al României nr. 155/22.03.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

În Monitorul Oficial al României nr. 154/22.03.2013 a fost publicat Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007. 

În Monitorul Oficial al României nr. 153/22.03.2013 au fost publicate:

- Decizia nr. 33 din 5 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin.(5) teza a doua ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Hotărârea nr. 5 din  7 martie 2013 pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat.

În Monitorul Oficial al României nr. 152/21.03.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004.

În Monitorul Oficial al României nr. 149/20.03.2013 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 43/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 146/19.03.2013 a fost publicată Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

În Monitorul Oficial al României nr. 145/19.03.2013 a fost publicată H.G. nr. 89/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 144/19.03.2013 au fost publicate:

- Ordinul nr. 162 din  5 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- Hotărârea nr. 4 din 12 martie 2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România;
- Hotărârea nr. 54 din 22 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie.

În Monitorul Oficial al României nr. 142/18.03.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

În Monitorul Oficial al României nr. 138/15.03.2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010. 

În Monitorul Oficial al României nr. 137/14.03.2013 a fost publicată H.G. nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

În Monitorul Oficial al României nr. 136/14.03.2013 a fost publicată H.G. nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

În Monitorul Oficial al României nr. 134/14.03.2013 a fost publicată Hotărârea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă nr.1/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

În Monitorul Oficial al României nr. 131/12.03.2013 a fost publicată Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În Monitorul Oficial al României nr. 130/12.03.2013 au fost publicate:

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor;

- Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.3/2013 pentru aprobarea Normei nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

În Monitorul Oficial al României nr. 129/11.03.2013 a fost publicată Decizia nr. 13 din 12 noiembrie 2012 asupra recursului în interesul legii privind interpretarea art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934, precum si a art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934.

În Monitorul Oficial al României nr. 127/08.03.2013 a fost publicată O.U.G. nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.

În Monitorul Oficial al României nr. 126/07.03.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului.

În Monitorul Oficial al României nr. 125/07.03.2013 au fost publicate:

- Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010;

- Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr.3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar.

În Monitorul Oficial al României nr. 123/06.03.2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstmice nr.399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În Monitorul Oficial al României nr. 122/05.03.2013 a fost publicată Legea nr.16/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

În Monitorul Oficial al României nr. 121/05.03.2013 a fost republicată Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În Monitorul Oficial al României nr. 119/04.03.2013 au fost publicate:

- O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

În Monitorul Oficial al României nr. 118/01.03.2013 au fost publicate:

- Decizia nr.1/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursurile în interesul legii prin care s-au admis recursurile în interesul legii declarate de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi s-a stabilit că:

     În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat. 

     În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.269 alin. (2) [fost art.284 alin.(2)] din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant.

- Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

În Monitorul Oficial al României nr. 116/28.02.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

În Monitorul Oficial al României nr. 113/27.02.2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013.

În Monitorul Oficial al României nr. 110/25.02.2013 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.2/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 107/22.02.2013 a fost publicată Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

În Monitorul Oficial al României nr. 106/22.02.2013 au fost publicate:

- Legea nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.

În Monitorul Oficial al României nr. 105/21.02.2013 a fost publicată Hotărârea nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete. Din cuprins: Articol unic. Începând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din anexa nr.6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 ţigarete.

În Monitorul Oficial al României nr. 104/21.02.2013 au fost publicate:

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

În Monitorul Oficial al României nr. 101/20.02.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În Monitorul Oficial al României nr. 100/20.02.2013 au fost publicate:

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 39/2013 prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că sintagma "care include şi taxa pe valoarea adăugată" din cuprinsul art. 3^1 alin. (5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale, este neconstituţională;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012; 

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

În Monitorul Oficial al României nr. 95/15.02.2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr.5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul "contabilitate".

În Monitorul Oficial al României nr. 93/14.02.2013 au fost publicate:

- Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

- Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

În Monitorul Oficial al României nr. 91/13.02.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

În Monitorul Oficial al României nr. 90/12.02.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adaugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011.

În Monitorul Oficial al României nr. 89/12.02.2013 a fost publicată Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

În Monitorul Oficial al României nr. 88/11.02.2013 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.1061/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În Monitorul Oficial al României nr. 84/07.02.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2013 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii.

În Monitorul Oficial al României nr. 83/07.02.2013 a fost republicată Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

În Monitorul Oficial al României nr. 81/06.02.2013 a fost publicată Decizia nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice.

În Monitorul Oficial al României nr. 77/06.02.2013 a fost rectificată OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M.Of. partea I, nr.54 din 23 ianuarie 2013, astfel:

- la art.I pct.18 [cu privire la norma de la art.24 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal], în loc de "cu excepţia cheltuielilor de constituire a fondului comercial, ..." se va citi: "cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, ... " şi în loc de "... imobilizări necorporale se recuperează prin ..."  se va citi: "... imobilizări necorporale, se recuperează prin ..." ;

- la art.I pct.52 [cu privire la norma de la art.143 alin.(1) lit.h) pct.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal], în loc de: "inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (CN) cod 8906 10 00, care părăsesc ţara ..."  se va citi "inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (CN) cod 8906 10 00 care părăsesc ţara ..." .

În Monitorul Oficial al României nr. 75/05.02.2013 a fost publicată  Decizia Curţii Constituţionale nr. 1066/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 74/05.02.2013 a fost publicată  Decizia Curţii Constituţionale nr. 1060 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În Monitorul Oficial al României nr. 70/01.02.2013 a fost publicată Hotărârea  nr. 13 din 29 ianuarie 2013 pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013.

În Monitorul Oficial al României nr. 69/01.02.2013 a fost publicat Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevazută de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

În Monitorul Oficial al României nr. 68/31.01.2013 au fost publicate:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 30 ianuarie 2013  privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.

În Monitorul Oficial al României nr. 67/31.01.2013 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.1092/2012 prin care s-a constatat că prevederile art.124 din Codul penal, sunt constituţionale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârşite sub imperiul legii vechi.

În Monitorul Oficial al României nr. 66/31.01.2013 au fost publicate:

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.3/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale;

- Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.16/2012.

În Monitorul Oficial al României nr. 63/29.01.2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012. 

În Monitorul Oficial nr. 56/24.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative. 

În Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2013 a apărut Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

În Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În Monitorul Oficial nr. 45/21.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 24/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În Monitorul Oficial nr. 44/21.01.2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.   

În Monitorul Oficial al României nr. 44/21.01.2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

În Monitorul Oficial nr. 36/16.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale. 

În Monitorul Oficial nr. 23/11.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 “Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”. 

În Monitorul Oficial nr. 20/10.01.2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1553/2012 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară. 

În Monitorul Oficial nr. 20/10.01.2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1545/2012 privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei. 

În Monitorul Oficial nr. 18/09.01.2013 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale. 

În Monitorul Oficial nr. 17/09.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor si achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 

În Monitorul Oficial nr. 16/09.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.  

În Monitorul Oficial nr. 9/07.01.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“. 

În Monitorul Oficial nr. 2/03.01.2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice.

În M.Of. nr. 674 din 26 septembrie 2012 a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În M.Of. nr. 673 din 26 septembrie 2012 a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 23 din 11septembrie 2012 pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

În M.Of. nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 902 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

În M.Of. nr. 666 din 21 septembrie 2012 a fost publicat ORDINUL Nr. 1248 din 20 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.

În M.Of. nr. 662 din 20 septembrie 2012 au fost publicate:

  - HOTĂRÂREA Nr. 24 din 11 septembrie 2012 privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat
  - HOTĂRÂREA Nr. 25 din 11 septembrie 2012 privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative.

În M.Of. nr. 660 din 19 septembrie 2012 a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 6 din 8 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

În M.Of. nr. 658 din 18 septembrie 2012 au fost publicate:

  - HOTĂRÂREA Nr. 7 din 8 septembrie 2012 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
  - HOTĂRÂREA Nr. 8 din  8 septembrie 2012 pentru aprobarea auditorului statutar al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

În M.Of. nr. 645 din 11 septembrie 2012 a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 27 din 24 august 2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

În M.Of. nr. 643 din 10 septembrie 2012 a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 900 din 1septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

În M.Of. nr. 635 din 6 septembrie 2012 a fost publicată OUG NR. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În M.Of. nr. 631 din 03 septembrie 2012 a fost publicat ORDINUL Nr. 16 din 24 august 2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

În M.Of. nr. 629 din 01 septembrie 2012 au fost publicate:

  - ORDONANŢA Nr. 26 din 1septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural

  - ORDINUL Nr. 1151 din 30 august 2012 pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În M.Of. nr. 627 din 31 august 2012 a fost publicat Ordinul Nr. 1152 din 30 august 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3) - (18) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

În M.Of. nr. 625 din 31 august 2012 a fost republicată Legea dialogului social nr.62/2011.

În M.Of. nr. 624 din 30 august 2012  a fost publicată ORDONANŢA Nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

În M.Of. nr. 617 din 28 august 2012 a fost publicată DECIZIEA Nr. 28 din 12 iulie 2012 pentru adoptarea procedurii privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România.

În M.Of. nr. 553 din 07 august 2012  a fost republicată Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

În M.Of. nr. 545 din 03 august 2012  a fost republicată Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

În M.Of. nr. 543 din 03 august 2012  a fost publicată HOTĂRÂREA Nr. 16 din 29 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari.

În M.Of. nr.429 din 28 iunie 2012 a fost publicat ORDINUL nr. 891 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" şi 620 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate".

În M.Of. nr.427/27.06.2012 au fost publicate: 

  - ORDINUL nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici;

  - ORDINUL nr. 882 din 25 iunie 2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

În M.Of. nr.425/26.06.2012 au fost publicate:

- DECIZIA nr. 268 din 22 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- DECIZIA nr. 370 din 26 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În M.Of. nr.424/26.06.2012 au fost publicate:

 - ORDINUL nr. 874/221 din 20 iunie 2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii";

- DECIZIA nr. 378 din 26 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1), (2) şi (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- DECIZIA nr. 451 din  8 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- ORDINUL nr. 847 din 15 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;

- ORDINUL nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

În M.Of. nr.416 din 22 iunie 2012 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 390/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În M.Of. nr.416 din 22 iunie 2012 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 272/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În M.Of. nr.408 din 19 iunie 2012 au fost publicate:

- DECIZIA Nr. 352 din 14 iunie 2012 privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasigurătorilor;.

- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.8/2012 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.20/2009 privind instituţiile financiare nebancare;

- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.9/2012 privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României.    

În M.Of. nr.407 din 19 iunie 2012 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.360/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.48 alin.(7) lit.I1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În M.Of. nr.405 din 18 iunie 2012 a fost publicat ORDINUL Nr. 823 din 12 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

În M.Of. nr.404 din 18 iunie 2012 a fost publicată Hotărârea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr.12/267/2012 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

În M.Of. nr.401 din 15 iunie 2012 au fost publicate:

LEGEA nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.

Decizia Curţii Constituţionale nr.367/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.251 alin. (81) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr.214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii.

În M.Of. nr.397 din 13 iunie 2012 au fost publicate:

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

- Decizia Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr.17/2012 privind procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a aczivităţii de audit statutar.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative <<click aici>>.

În M.Of. nr.391 din 12 iunie 2012 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr.399/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.250 alin.(1) pct.4 şi art.257 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

ORDINUL comun Nr. 492/914 din 18 mai 2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011<<click aici>>.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 24 din  6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale <<click aici>>

ORDINUL Nr. 22 din 25 mai 2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale <<click aici>>.

HOTĂRÂREA   Nr. 5 din 19 mai 2012 pentru aprobarea înfiinţării unor filiale ale Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România <<click aici>>.

HOTĂRÂREA   Nr. 4 din 19 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România <<click aici>>.

HOTĂRÂREA   Nr. 11 din 31 mai 2012 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012 <<click aici>>

M.O. nr.155/03.03.2011 - Hotărârea Camerei consultanţilor fiscali nr.4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

M.O. nr.171/10.03.2011 - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă a salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă.

M.O. nr.183/16.03.2011 - Legea nr.14/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

M.O. nr.184/16.03.2011 - Legea nr.22/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice.

M.O. nr.195/21.03.2011 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1765/2011 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale.

M.O. nr.200/22.03.2011 - Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Noutaţi!!! - Buletin informativ fiscal nr.1/04.01.2011.

M.O. nr.889/30.12.2010 - Ordinul nr.2870/23.12.2010 privind principalele aspecte legate de întomirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P.

Modificari Cod fiscal - MO 431/2010 - Important, primele modificari- aplicabil 1 iulie 2010.

Hot.nr.791 din 02.08.2010 (MO 542/2010) - pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

M.O. nr.638/10.09.2010 - Ordonanţa de urgenţă nr. 82/08.09.2010 pentru modificarea art.7 alin(1) pct.2 subpct.2.1. din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din OUG nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

M.O. nr.639/13.09.2010 - Ordinul nr.1294/10.09.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale....

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009