Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.


Anunț important

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 21.02.2018 filiala CECCAR Călărași are conturi noi deschise la BCR Călărași, str. Sloboziei nr. 4, astfel încât membrii să facă plata în contul indicat. 

Banca :  BCR CĂLĂRAȘI

Nr. cont colector:  RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001

 CUI: RO7426179

Contul colector care a fost deschis la Raiffeisen Bank, este închis din 15.05.2018.


În atenția membrilor 

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art. 3, lit. g) Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC. De asemenea, potrivit art. 1 pct. A1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”. Astfel, membri care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


05.12.2019 În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

În perioada 13-14 decembrie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul 2 și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere, până la data de 09 decembrie 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


04.12.2019 - În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele probelor scrise, obținute în sesiunea de reexaminare 22-24 noiembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 04.12.2019, ora 15:00.   

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  

***

Pomul de Crăciun – 18 decembrie 2019, ora 15:00, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași

 


03.12.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=16157

  


02.12.2019 - Conferință ETAF privind „Dinamica viitoare a politicii fiscale UE” - 5 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16134

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 2 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16145

 


29.11.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul „Succesul businessului și rolul profesionistului contabil”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16121

 


28.11.2019 - Intrastat 2020: pragurile valorice vor fi menținute la nivelul celor stabilite pentru 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16110

 


26.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 25 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16087

 

***

Articolul Publicația „Expertiză contabilă”, disponibilă acum și în format electronic 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16093

 

***

În atenția candidaților înscriși la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 și 08 decembrie 2019

Probele de examinare şi durata examenului de acces:

·         În data de 07 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:

o   Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o   Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o   Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore

o   Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 60 de minute/Contabilitate

- 60 de minute/Fiscalitate

- 60 de minute/Drept

 

 • În data de 08 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:

o   Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore

o   Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor

- 45 de minute/Audit/Test Audit

- 45 de minute/Expertiză contabilă

                                                  - 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile


25.11.2019 - Anunț angajare - Auditor de calitate – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã;

·         capacitate de analiză şi sinteză;

·         abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, după cum urmează:

·         dosarele de înscriere se vor depune în perioada 25.11.2019 până la data 6.12.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la  sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București;

·         proba scrisă și interviul au loc în data de 9.12.2019, cu începere de la ora 11.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

·         copia actului de identitate.

BIBLIOGRAFIE

·         Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

·         Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

·         Codul etic national al profesioniștilor contabili.


22.11.2019 - Repartizarea stagiarilor pe sala de examinare

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

***

Buletin legislativ CECCAR – 22 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 22 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 


21.11.2019 - Conferința „TVA în era digitală” – 6 decembrie 2019, Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16062

 

***

„Investitor în România”, o nouă publicație în sprijinul antreprenoriatului, apărută la Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat publicația „Investitor în România”, un ghid ce promovează țara noastră drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile străine, precum și serviciile cu care un expert contabil poate veni în întâmpinarea nevoilor unui investitor.

Lucrarea prezintă, totodată, indicatorii macroeconomici, legislația fiscală și contabilă și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau legislaţia muncii.

Publicația „Investitor în România” poate fi accesată gratuit, pe site-ul CECCAR.


20.11.2019 - Examenul de aptitudini: rezultate finale, sesiunea noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16046

 

***

Articolul Ședința anuală a Consiliului IFAC, 13-14 noiembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16055 

 


19.11.2019 - Săptămâna antreprenoriatului – CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16022

 

***

În atenția stagiarilor 

În perioada 22 - 24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior. 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


18.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 18 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16013

  


15.11.2019 -  Buletin legislativ CECCAR – 15 noiembrie 2019 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 15 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


14.11.2019 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 12 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=15936

 

***

Articolul Delegație a CECCAR, la ședința anuală a Consiliului IFAC, la Vancouver

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15942

 

***

Articolul Examenul de aptitudini: rezultatele în urma contestațiilor la proba scrisă din 9 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15973 

***

În atenția experților contabili judiciari

În data de 15.11.2019, în intervalul orar 10,30 : 13,00 auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.


13.11.2019 - Rezultate examen aptitudini noiembrie 2019 (proba scrisă)

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate şi legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.


12.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 - 08 Decembrie 2019

CECCAR - Filiala București organizează în perioada 25 – 29 Noiembrie 2019, cursuri gratuite de pregătire a candidaților înscriși în vederea promovării examenului de acces la stagiu.  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://ceccarbucuresti.ro/acces.php 

***

Informații evaluare stagiari an II și III - proba scrisă

Proba scrisă pentru anul II va dura 3,5 ore și va fi compusă din:

Audit, revizuire, alte servicii de revizuire și servicii conexe 1h

TIC 1h

Etica profesioniștilor contabili 0,5 h

Fiscalitate avansată 1h 

Proba scrisă pentru anul III va dura 3,5 ore și va fi compusă din:

Expertiza contabilă   1h

Managementul performanței 1h

Etica profesioniștilor contabili 0,5 h

Fiscalitate avansată 1h 

Pentru disciplina de Fiscalitate avansata se vor avea în vedere următoarele materiale: cartea, filmările și suporturile de pe platformă pentru următoarele capitole - Procedura fiscala și contencios administrativ, Nerezidenți, Jurisprudența CJUE și Accize.

Nu se va regăsi în evaluare partea de Prețuri de transfer, pentru care nu există decât o filmare pe platformă. Acesta va fi doar audiată de către stagiari, fără a face obeiectul evaluării.  


11.11.2019 - Articolul Topul Național al Firmelor Private din România, ediția a XXVII-a – „30 de ani de libertate antreprenorială”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15905


08.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 09.11.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos: 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/aptitudini.php 

 

***

La mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică! 

 

 

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 8 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 8 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 


05.11.2019 - În atenția stagiarilor 

 

Vă informăm că evaluarea la proba scrisă (teoretică) a stagiarilor an I, II și III programată în perioada 22 – 24 noiembrie 2019 se va desfășura astfel:

Vineri 22 noiembrie 2019 – ora 16.00 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an I

Sâmbătă 23 noiembrie 2019 – ora 09.30 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an III

Duminică 24 noiembrie 2019 – ora 09.30 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an II

Evaluarea la proba orală (practică) se organizează în perioada 22 – 24 noiembrie 2019 de către fiecare centru de stagiu în funcție de numărul de stagiari.

***

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15891 


 04.11.2019 - Informare

Cei interesați pot achiziționa cartea „Expertiză contabilă” în format electronic de pe https://librarie.ceccar.ro/ .


31.10.2019 Conținutul dosarului de înscriere la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 - 08 decembrie 2019: 

 • Cerere de înscriere și CV <<descarcă aici>>   /  Cerere de înscriere pentru contabilii autorizați care îndeplinesc condițiile de studii superioare <<descarcă aici>>
 • Certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog SAU psihiatru);
 • Copie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale:

- Pentru accesul la categoria expert contabil:

copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;

- Pentru accesul la categoria contabil autorizat:

copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educatiei și Cercetării

 • Certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Copie B.I. / C.I.
 • Copie certificat de naștere
 • Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa de examinare
  • Taxa   = 175 EURO pentru experți contabili (c/val în lei, la cursul BNR din ziua plății)

            = 125 EURO pentru contabili autorizați (c/val în lei, la cursul BNR din ziua plății)

 Candidații care s-au prezentat la sesiunea examenului de acces la stagiu din 05 - 06 octombrie 2019, dar nu au promovat, vor actualiza dosarul cu următoarele documente:

Categoria expert contabil:

 •   Cerere de înscriere;
 •   Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa, în cuantum de 500 lei
 •   2 fotografii tip buletin;
 •   Copie B.I. / C.I.

Categoria contabil autorizat:

 •   Cerere de înscriere;
 •   Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa, în cuantum de 350 lei
 •   2 fotografii tip buletin;
 •   Copie B.I. / C.I.

 Actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină de carton şi se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul, zilnic de luni până vineri, până pe data de 22 noiembrie 2019.

***

În atenția stagiarilor 

În perioada 22 - 24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

***

Articolul Newsletterul lunii octombrie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15865

 


30.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 28 octombrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15827

 

*** 

Articolul CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group de la Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15842

 

***

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria expert contabil va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

- Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria contabil autorizat va avea urmatoarea structura:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională.

Examenul pentru proba orală (Proba orală se promoveaza cu minim nota 7,00) pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi. 


29.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul Seria „Pregătit pentru viitor”, lansată de IFAC pentru a trata modificarea rolurilor contabililor angajați, disponibilă acum în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15796

 

***

Informare: Cercetare România şi Ungaria – aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii  

 

O echipă de profesionişti contabili din România şi Ungaria, cadre didactice universitare, derulează un proiect de cercetare privind unele aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii. Peresoanele interesate să participe la această cercetare o pot face prin completarea unui chestionar care este disponibil aici.

Timpul necesar completării chestionarului este de aproximativ 15 minute.

CECCAR își declină orice responsabilitate în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin completarea chestionarului menționat mai sus. Dacă decideți să transmiteți chestionarul completat conform link-ului indicat către inițiatorii proiectului, vă recomandăm să analizați politicile lor privind confidențialitatea. CECCAR nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către inițiatorii proiectului cu această ocazie, precum și cu privire la o posibilă prelucrare ulterioară a datelor.


28.10.2019 - Sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiu – 7-8 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15766

 

***

Rezultate finale în urma contestațiilor la examenul de acces la stagiu - sesiunea 05 și 06 octombrie 2019    

           http://ceccar.ro/ro/?page_id=67

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-Expert-contabil.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-Contabil-autorizat.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-EC-master.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-CA-studii-superioare.pdf


23.10.2019 - „Fiscalitate avansată” – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15741

  


22.10.2019 - sesiune extraordinară a Examenului de acces

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea extraordinară a Examenului de acces din zilele 07- 08 decembrie 2019, este 22 noiembrie 2019.


21.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 21 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15725

 


17.10.2019 - Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul 16 octombrie 2019 – „Ziua Eticii Globale”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15671

   

***

Articolul Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15718

 15.10.2019 - Un nou raport al IFAC arată că profesia contabilă reprezintă un factor-cheie în adoptarea de standarde internaționale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15656


14.10.2019 - În atenția stagiarilor  

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din semestrul II 2019 (întâlnirea III), se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  

*** 

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 14 octombrie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15645 

   


09.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


07.10.2019 - Revenim la anunțul din 18.07.2019 - ref. la EXAMENUL DE APTITUDINI sesiunea extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 7 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCARhttp://ceccar.ro/ro/?p=15629

  


02.10.2019 - Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         Capacitate deplină de exerciţiu;

·         Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         Studii superioare finalizate;

·         Capacitate de analiză şi sinteză;

·         Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:

·         Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;

·         Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;

·         Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         Cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină;

·         Copia actului de identitate;

·         Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

·         Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

·         Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

·          Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

·         Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;

·         Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

·         Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

·         Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

·         Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

·         Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;

·         Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

·         Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

·         Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

·         Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;

·         Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;

·         Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.


01.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15609

 


26.09.2019 - ANAF: O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual – eliberarea cazierului fiscal

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15586

 

***

Articolul Prima întâlnire a Panelului Internațional de Educație Contabilă, 12-13 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15592 


25.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 25 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 25 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 ***

MFP:Termenul pentru anunțarea intenției de restructurare financiară se extinde până la 31 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15575

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15569


17.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 17 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

***
„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, disponibil acum și în varianta electronică

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15529


16.09.2019 - Buletinul de știri săptămânal ETAF – 16 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15524

***

Prelungire termen pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu până la data de 19 septembrie 2019.

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15512


12.09.2019 - Prezentarea OG nr. 6/2019, realizată de Ministerul Finanțelor Publice

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15497


11.09.2019 - CECCAR, în dialog cu MFP pe tema transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/822

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15482


10.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 10 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  -