Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.


Anunț important

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 21.02.2018 filiala CECCAR Călărași are conturi noi deschise la BCR Călărași, str. Sloboziei nr. 4, astfel încât membrii să facă plata în contul indicat. 

Banca :  BCR CĂLĂRAȘI

Nr. cont colector:  RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001

 CUI: RO7426179

Contul colector care a fost deschis la Raiffeisen Bank, este închis din 15.05.2018.


În atenția membrilor 

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art. 3, lit. g) Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC. De asemenea, potrivit art. 1 pct. A1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”. Astfel, membri care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


17.10.2019 - Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul 16 octombrie 2019 – „Ziua Eticii Globale”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15671

   

***

Articolul Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15718

 15.10.2019 - Un nou raport al IFAC arată că profesia contabilă reprezintă un factor-cheie în adoptarea de standarde internaționale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15656


14.10.2019 - În atenția stagiarilor  

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din semestrul II 2019 (întâlnirea III), se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  

*** 

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 14 octombrie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15645 

   


09.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


07.10.2019 - Revenim la anunțul din 18.07.2019 - ref. la EXAMENUL DE APTITUDINI sesiunea extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 7 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCARhttp://ceccar.ro/ro/?p=15629

  


02.10.2019 - Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         Capacitate deplină de exerciţiu;

·         Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         Studii superioare finalizate;

·         Capacitate de analiză şi sinteză;

·         Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:

·         Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;

·         Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;

·         Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         Cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină;

·         Copia actului de identitate;

·         Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

·         Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

·         Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

·          Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

·         Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;

·         Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

·         Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

·         Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

·         Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

·         Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;

·         Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

·         Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

·         Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

·         Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;

·         Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;

·         Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.


01.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15609

 


26.09.2019 - ANAF: O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual – eliberarea cazierului fiscal

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15586

 

***

Articolul Prima întâlnire a Panelului Internațional de Educație Contabilă, 12-13 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15592 


25.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 25 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 25 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 ***

MFP:Termenul pentru anunțarea intenției de restructurare financiară se extinde până la 31 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15575

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15569


17.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 17 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

***
„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, disponibil acum și în varianta electronică

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15529


16.09.2019 - Buletinul de știri săptămânal ETAF – 16 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15524

***

Prelungire termen pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu până la data de 19 septembrie 2019.

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15512


12.09.2019 - Prezentarea OG nr. 6/2019, realizată de Ministerul Finanțelor Publice

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15497


11.09.2019 - CECCAR, în dialog cu MFP pe tema transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/822

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15482


10.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 10 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15459


05.09.2019 - IFAC lansează seria „Pregătit pentru viitor” pentru a trata modificarea rolurilor contabililor angajați

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  -  http://ceccar.ro/ro/?p=15452


04.09.2019 - Forumul angajatorilor CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15440

  


03.09.2019 -  Cum poate ajuta externalizarea serviciilor financiar-contabile compania? Aflați răspunsul într-un document publicat de Chartered Professional Accountants of Canada, tradus în limba română de CECCAR 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  -  http://ceccar.ro/ro/?p=15431

  

***

Precizări importante cu privire la examenul de acces – CECCAR. Publicații utile

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15405 

 

***

Proiect de ordin BNR: IFN-urile vor aplica IFRS 9 începând cu 2022

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15411

 

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15423

 


30.08.2019 - În atenția stagiarilor  

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din semestrul II 2019, se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  


27.08.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 27 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 27 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


20.08.2019 - În atenția stagiarilor 

Am primit la filială cartea Managementul performanței – destinată stagiarilor din anul III – preț de vânzare 32 lei/exemplar. Vă rugăm, ca în cel mai scurt timp, să veniți la filială pentru a vă achiziționa cartea mai sus menționată.

 

Articolul complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine

***

Buletin legislativ CECCAR – 20 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 20 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


16.08.2019 - România, rol important în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15337

 

***

Articolul Curier legislativ: Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15344

 


14.08.2019 - Ministerul Finanțelor Publice extinde accesul autorităților și instituțiilor la cazierul fiscal al contribuabililor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15331

 


13.08.2019 - România, reprezentată în Panelul Internațional pentru Educație al IFAC

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15327

 


12.08.2019 - Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019

        Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

        Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire, în baza unui username si a unei parole (conturile vor fi create de către Direcția Informatică în baza adreselor de mail ale candidaților, transmise de către filiale). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

        Vă remintim că termenul final pentru depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de acces din sesiunea 5-6 octombrie a.c. este 13 septembrie 2019.

***

Anunț angajare - Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Barbu Lăutaru nr. 1jud. Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 12.09.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Iași;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale au loc la data de 19.09.2019, între orele 10.00-14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iași.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                               

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili. 

***

Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCARCorpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine.

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 12 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR. 

  


08.08.2019 -  Anunț angajare - Șef Birou stagiu și pregătire profesională – Filiala Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11jud. Harghita, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare finalizate;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.08.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Harghita;

 • proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 21.08.2016, începând cu ora 9.00;

 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 • Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili. 


07.08.2019 - Anunț angajare redactor/corector de carte - Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor/corector de carte, pe durata determinată, în cadrul Editurii CECCAR. Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
 • cunoștințe solide de limba română;
 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin 3 ani pe un post similar);
 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Word);
 • capacitate de organizare , analiză și sinteză;
 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;

Descrierea postului:

 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;
 • participă la întregul proces editorial ;
 • ține legătura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
 • colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4:

 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.08.2019, ora 10.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 9.08.2019, ora 12.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină. 

***

În atenția stagiarilor din anul I, anul II și anul III 

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de reexaminare 19-21 Iulie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 07.08.2019, ora 12:00. 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  


06.08.2019 - ANAF propune creșterea plafoanelor datoriilor restante în funcție de care se aplică poprirea bancară

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15280

 


05.08.2019 - În perioada concediului de odihnă (12 – 27 august 2019), auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.

***

Buletin legislativ CECCAR – 5 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 5 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


30.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15231

 


29.07.2019 - În atenția experților contabili judiciari

În perioada 30 – 31.07.2019, auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.

****

Buletin legislativ CECCAR – 29 iulie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

 


 25.07.2019 - Ofertă destinată exclusiv membrilor CECCAR

 

***

A fost lansată cea de-a XVII-a ediţie a „Cartei Albe a IMM-urilor din România”, lucrare realizată de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15203

  


24.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15197

 

***

Anunț completare cod clasă CAEN

Începând cu 29.06.2019, prin art. 9 al Hotărârii nr. 19/523 din 29.06.2019 al Consiliului superior, s-a aprobat includerea clasei CAEN 9101 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor în cadrul activităților care pot fi desfășurate de experții contabili şi contabilii autorizați.

***

În atenția experților contabili judiciari

În data de 26.07.2019, în intervalul orar 11,00 : 13,00 auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.


23.07.2019 - Newsletterul trimestrial ETAF: Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare țară în domeniul dreptului profesional și legislației fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15112

  

***

Articolul Curier legislativ: Modificări fiscale aduse domeniului construcțiilor prin OUG nr. 43/2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15150


22.07.2019 - În atenția stagiarilor 

Am primit la filială astăzi, 22.07.2019, cartea Expertiză contabilă – destinată stagiarilor din anul III – preț de vânzare 30 lei/exemplar. Vă rugăm, ca în cel mai scurt timp, să veniți la filială pentru a vă achiziționa cartea mai sus menționată. 

***

Buletin legislativ CECCAR – 19 iulie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 19 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


18.07.2019 - „Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” (Legea nr.129/2019), publicată în Monitorul Oficial 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15058

 

***

EXAMEN DE APTITUDINI sesiune extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 


16.07.2019 - În atenția stagiarilor 

În perioada 19 - 21 iulie 2019 va avea loc rexaminarea stagiarilor din anii I, II și III semestrul I de stagiu, reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul I an anterior si reexaminarea stagiarilor an III (2018)

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php

***

Repartizarea stagiarilor în săli 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php

***

ANUNȚ ANGAJARE   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Auditor de calitate (două posturi) 

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată 

Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil              

Condiţii generale:  

1.     are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor      aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2.     cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.     are capacitate deplină de exercițiu;

5.     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6.     îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

7.     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

              Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:  

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;

·         experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;

·         capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;

·         încredere și siguranță;

·         capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·         excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;

·         participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;

·         rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·         cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·         comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

              Descrierea generală a responsabilităților:  

·         Auditează lucrările de expertiză contabilă judiciară și opiniile separate ale experților contabili consilieri ai părților, după caz, prezentate înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;